form

cloud

KazDavis_home made_detail3.jpg

home made

Kaz Davis. Shunyata 1 & 2, 2020 porcelai

shunyata

Induction_2020_Kaz.Davis.jpg

induction

cloud

ovalform.JPG

vessels

bump + grind

© 2021 kaz davis